STATUT UDRUŽENJA

Osnivačka skupština Udruženja „Inner Wheel Klub Banjaluka“ na sjednici održanoj dana 10.03.2009. godine usvojila je:

Član 1.

Udruženje „Inner Wheel Klub Banjaluaka“ (u daljem tekstu: Klub) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj zalaganje za razvijanje humanizma, solidarnosti, druželjubivosti, podsticanje ličnog doprinosa radom, razvijanje međusobnog razumijevja i iskrenog prijateljstva, u skladu sa pravilima Međunarodnog Inner Wheel udruženja, zakonima i Ustavom Republike Srpske.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Klub naročito radi na:

 • Razvijanju i izgradnji prijateljskih odnosa, podršci u radu i saradnji sa Rotari klubovima i Inner Wheel klubovima.
 • Razvijanju iskrenog druženja i prijateljstva.
 • Oganizovanju i pružanju humanitarne pomoći.
 • Zlaganje za uspostavljanje i unapređenje međunarodnog razumijevanja, kroz saradnju sa članicama Medjunarodnog Inner Wheel-a.
 • Zalaganje za očuvanje i unapređenje kvalitetnog standarda života članova Kluba kroz organizovanje rekreativnih i kulturnih manifestacija Kluba.
 • Razvijanju svijesti o potrebi zaštite i unapređenja životne sredine i materijalnom i duhovnom približavanju ljudi prirodi radi očuvanja i druženja sa prirodom.
 • Uspostavljanju i unapređenju ličnih i prijateljskih odnosa kako među članovima Kluba, tako i između članova Kluba i drugih udruženja, širom društvenom sredinom i svim ljudima dobre volje bez obzira na rasnu, vjersku nacionalnu, etničku i ideološku pripadnost.

Član 3.

Naziv Kluba je: Inner Wheel Klub Banjaluka.

Klub ima sjedište u Banjaluci.

Amblem Kluba je u obliku dva kruga sa zupčanicima, spoljašni krug i unutrašnji krug. Zupčanici su žute boje, a krugovi su u plavoj boji. Na unutrašnjem krugu na plavoj podlozi je žutim slovima napisan tekst: INNER WHEEL CLUB.

Član 4.

U Klubu postoje sljedeće kategorije članova:

 • aktivni član
 • počasni član
 • uvaženi član

Član 5.

Član Kluba može biti svako lice ženskog pola starije od 18 godina života koje prihvata ciljeve Kluba i Statuta i u zavisnosti od kategorije članstva ispunjava sljedeće uslove:

Aktivni član može postati lice koje je:

 • U srodstvu sa članom ili bivšim članom Rotari kluba, članom ili bivšim članom Inner Wheel kluba. Članstvo se može zadržati ili ponovo uspostaviti iako je član Rotari/Inner Wheel kluba dao ostavku ili preminuo.
 • Članica Rotari kluba ili bivša članica Rotari kluba.
 • Bivša članica udruženja Rotaract ili supruga/majka člana udruženja Rotaract.
 • Duže od dvije godine Počasni član Kluba pod uslovom da se saglasi većina svih članova Kluba. U klubu ne smije da bude više od 4 članice ove kategorije članstva.

Uvaženi član može postati lice koje je Aktivni član Kluba a koje je pokazalo izuzetne zasluge prema Klubu. Članarinu za Uvaženog člana plaća Klub. Uvaženi član zadržava sva prava Aktivnog člana Kluba. Nominovanje i izbor ovakvog člana potvrdjuje se svake godine

Klub može da pozove do 4 osobe kojima želi da ukaže čast da postanu Počasni članovi Kluba. Status počasnog člana Kluba podliježe godišnjem reizboru.

Počasni član nema pravo glasa i ne može biti izabran ni na kakvu funkciju u Klubu.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Obavještenje o napuštanju Kluba mora biti dostavljeno Sekretaru Kluba. Član Kluba je dužan da izmiri sve svoje dugove prema Klubu prije istupanja.

Aktivno članstvo u Klubu prestaje neplaćanjem članarine.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Član 7.

Akivni i uvaženi član ima pravo da:

 • Ravnopravo sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Kluba.
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Kluba.
 • Bira i da bude biran u organe Kluba.
 • Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Kluba.

Počasni član ima pravo da ravnopravno učestvuje sa drugim članovima u ostvarivanju ciljeva Kluba i bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Kluba.

Član 8.

Svi članovi kluba bez obzira na kategoriju članstva u Klubu treba da aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva Kluba i učestvuju u svim aktivnostima Kluba i da obavljaju poslove koje povjeri Upravni odbor Kluba.

Član 9.

Ograni Kluba su:

 • skupština
 • upravni odbor

Član 10.

Skupštinu Kluba čine svi Aktivni i Uvaženi članovi Kluba.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje u junu mjesecu. Inner Wheel godina traje od 1 jula do 30 juna sledeće godine.

Vandredna sjednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine svih članova Kluba.

Skupština:

 • donosi plan i program rada i druge opšte akte Kluba
 • usvaja Statut, kao i izmjene i dopune Statuta
 • razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje Izveštaj Upravnog odbora o aktivnostima i radu Kluba
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izvještaj
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora
 • usvaja prijedlog o prijemu lica u status uvaženog i počasnog člana
 • vrši nadzor nad radom Upravnog odbora

Skupština punopravno odlučuje ako je na sjednici prisutna najmanje jedna polovina članova Kluba.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmjeni i dopuni Statuta potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 11.

Upravni odbor se stara o sprovođenju ciljeva Kluba utvrđenih Statutom.

Upravni odbor ima 9 članova koje bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor sačinjavaju Predsjednik, Prvi potpredsjednik, Drugi potpredsjednik, Neposredni bivši predsjednik, Sekretar, Blagajnik, Klubski korespodent, Organizator međunarodnih akcija i jedan Aktivni ili Uvaženi član Kluba.

Član 12.

Predsednik Upravnog odbora je predsednik Kluba. On predstavlja i zastupa Klub i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca, tj. potpisuje sva finansijska, novčana i druga dokumenta u ime Kluba.

Mandat Predsjednika kluba traje najduže jednu kalendarsku godinu i može se ponovo biratu na istu funkciju posle proteka bar četiri godine.

Član 13.

Podpredsjednik Kluba je podpredsjednik Upravnog odbora. Ovlašćen je da u odsustvu predsednika Upravnog odbora zastupa Klub i potpisuje sva finansijska, novčana i druga dokumenta u ime Kluba.

Član 14.

Sekretar Kluba je sekretar Upravnog odbora. On obavlja administrativne poslove u Klubu, sastavlja i dostavlja obavještenja o sjednicama Upravnog odbora, vodi zapisnik sa sastanaka, priprema godišnje Izveštaje o aktivnostima i radu Kluba, obavlja cjelokupnu administrativnu korespodenciju, stara se o redovnom obavještavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Kluba i obavlja druge poslove i aktivnosti po nalogu Predsjednika Kluba.

Mandat Sekretara Upravnog odbora traje jednu kalendarsku godinu i može se ponovo birati na istu funkciju još najviše dva puta.

Član 15.

Blagajnik obavlja materijalno-finansijske poslove prema nalozima Predsjednika Upravnog odbora a naročito da prima, uredno evidentira i čuva novac i druga finansijska sredstva Kluba i obavlja druge poslove i aktivnosti u skladu sa nalozima Predsjednika.

Mandat Blagajnika traje jednu kalendarsku godinu i može se ponovo birati na istu funkciju još najviše dva puta.

Član 16.

Korespodent, Organizator međunarodnih akcija i najviše četiri Aktivna i/ili Uvažena člana Kluba biraju se na period od jedne kalendarske godine i mogu se ponovo birati na istu funckiju još najviše dva puta.

Korespodent, Organizator međunarodnih akcija i Aktivni i/ili Uvaženi članovi Kluba obavljaju poslove i aktivnosti u skladu sa nalozima Predsjednika Upravnog odbora.

Član 17.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Kluba između dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Kluba
 • organizuje redovno obavljanje djelatnosti Kluba
 • povjerava posebne aktivnosti i poslove svim članovima Kluba
 • donosi finansijske odluke i priprema finansijske izveštaje
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na prijedlog najmanje pet članova Kluba i priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • priprema prijedlog kandidata za članove sjledećeg Upravnog odbora, a koji Skupština nije u obavezi da prihvati

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna većina svih članova Upravnog odbora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 18.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Klub upostavlja kontakte i sarađuje sa drugim sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Po formiranju, Klub može da pristupi Međunarodnom Inner Wheel udruženju i da to registruje kod nadležnog organa u roku od 15 dana od dana pristupanja.

Član 19.

Klub pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem na projekte kod državnih organa, domaćih i stranih fondacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 20.

Klub prestaje sa radom odlukom Skupštine, kad prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Kluba, kao i kada se broj članova Kluba smanji ispod 10.

Odlukom Skupštine o prestanku rada Kluba odlučiće se u koje dobrotvorne svrhe će se donirati imovina Kluba.

Član 21.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Kluba.

Predsedavajući Osnivačke Skupštine:

Željka Grabež Biuković

U Banjaluci 10.3.2009. godine